Home Statut

Statut

 

Statut Stowarzyszenia

Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2

im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą: Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku, zwane w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”; jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem posiadającym osobowość prawną. 
 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Przeworsk.
 4. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych powołanych do realizacji podobnych celów statutowych.

§ 3

 1. Znaki i symbole Stowarzyszenia mogą być używane przez władze, członków Stowarzyszenia oraz inne osoby (osoby prawne i fizyczne) i jednostki organizacyjne wyłącznie w sposób i na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.

II. Cele Stowarzyszenia

§ 4

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  • działalność charytatywna na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci z uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych;
  • wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku;
  • zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego poprzez oddziaływanie na wszystkich uczniów defaworyzowanych oraz ich rodzin;
  • działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych będących uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku, organizowanie pomocy w przystosowaniu ich do życia w społeczeństwie oraz integracja z nim;
  • wspomaganie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku w poprawianiu warunków lokalowych, w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych;
  • organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci;
  • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  • ochrona i promocja zdrowia;
  • upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji;
  • upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

§ 5

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  • pozyskiwanie funduszy na rzecz przedsięwzięć związanych z rozwojem szkoły;
  • organizowanie kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych i innych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci;
  • udzielanie pomocy materialnej potrzebującym uczniom szkoły;
  • fundowanie stypendiów naukowych;
  • organizację aukcji, loterii, wystaw, konkursów, spotkań, wycieczek turystyczno – krajoznawczych, historycznych i innych imprez kulturalnych;
  • współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami pokrewnymi, stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
  • integracja środowiska rodziców, nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku;
  • podejmowanie innych form zgodnych z przyjętymi przedsięwzięciami jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności.
 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalność gospodarczej.

III. Członkowie Stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki.

§ 6

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  • zwyczajnych,
  • wspierających,
  • honorowych.

§ 7

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, będącą obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd w poczet członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągujednego miesiąca od daty złożenia deklaracji członkowskiej, zawierającą rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych.
 3. Osoba zainteresowana powinna być zawiadomiona o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty podjęcia przez Zarząd uchwały w tym zakresie.
 4. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, osoba zainteresowana ma prawo złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia jej uchwały Zarządu (dotyczącej odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia) odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.
  Walne Zebranie Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu (posiedzeniu). Decyzja Walnego Zebrania w przedmiotowej sprawie jest ostateczna.
 5. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo wyborcze),
  • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia,
  • zgłaszać wnioski i postulaty, opinie dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  • brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.
 6. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:
  • przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
  • czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  • regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie.

§ 8

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia oraz akceptująca jego cele i założenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd w poczet członków wspierających na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie i działa w ramach Stowarzyszenia za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział (w przypadku osób prawnych za pośrednictwem ustanowionego przedstawiciela) w pracach Stowarzyszenia oraz zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski, postulaty i opinie dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań, inicjatyw, przedsięwzięć.
 4. Członek wspierający jest zobowiązany regularnie i terminowo wywiązywać się z deklarowanych świadczeń (finansowych lub rzeczowych) oraz przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia a także ustaleń zawartych w deklaracji członkowskiej członka wspierającego.

§ 9

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia (prawa) członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 10

 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
  • dobrowolnego wystąpienie członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego pisemnie do Zarządu,
  • skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonanego uchwałą Zarządu z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,
  • wykluczenie członka ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu  nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
  • pozbawienia osoby fizycznej praw publicznych na podstawie prawomocnego wyroku  sądowego,
  • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
 2. Od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia z listy członków (utraty członkostwa) przysługuje członkom Stowarzyszenia odwołanie do Walnego Zebrania, które należy wnieść w terminie 14-dni od daty otrzymania (doręczenia) powyższej uchwały na piśmie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. Walne Zebranie Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu (posiedzeniu). Decyzja walnego zebrania w przedmiotowej sprawie jest ostateczna.

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 11

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane w statucie „Walnym Zebraniem”,
  • Zarząd Stowarzyszenia, zwany w statucie „Zarządem”,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa dwa lata. 
  Kadencja dotychczasowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o powołanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
 3. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej  w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych władz Stowarzyszenia jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na wakujące stanowisko.

§ 12

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być:
  • zwyczajne,
  • nadzwyczajne.

§ 13

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 2. Zwyczajne Walne zebranie powinno być zwołane w terminie do 15 grudnia danego roku kalendarzowego.

§ 14

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  • z własnej inicjatywy,
  • na żądanie Komisji Rewizyjnej
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku (1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia) lub żądania (Komisji Rewizyjnej) i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 15

 1. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania członkowie Stowarzyszenia otrzymują w formie pisemnej co najmniej na 14-dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. W pisemnym zawiadomieniu (zaproszeniu) o zwołaniu Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy oznaczyć termin (dzień, godzina), miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.

§ 16

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy (1/2) ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania (quorum).
 2. Wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.
 3. W przypadku braku quorum (co najmniej połowy (1/2) ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania) Zarząd zwołuje Walne Zebranie (drugie), obejmujące ten sam porządek obrad w innym terminie, a tak zwołane Walne Zebranie jest ważne bez względu na ilość obecnych Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 17

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  • uchwalanie głównych kierunków i założeń działalności Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi oraz komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
  • wybór prezesa i członków Zarządu oraz przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej,
  • ustalanie składek członkowskich,
  • podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
  • uchwalanie regulaminów dotyczących działalności Stowarzyszenia (regulaminy wewnętrzne), za wyjątkiem regulaminów, których ustalanie należy do kompetencji Zarządu,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  • nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
  • ocena działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
  • decydowanie o zbyciu składników majątku trwałego Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od 2 do 8 członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Na pierwszym zebraniu Zarząd może wybierać ze swego grona 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 3. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
 6. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy określa regulamin Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  • kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z jego celami statutowymi,
  • zarządzanie majątkiem oraz finansami Stowarzyszenia,
  • sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
  • realizowanie i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
  • zwoływanie Walnych Zebrań Stowarzyszenia,
  • uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia oraz preliminarzy budżetowych,
  • przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami związanymi z działalnością Stowarzyszenia,
  • ustalanie regulaminu pracy Stowarzyszenia.
 8. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów, zaciągania zobowiązań, udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i składa się od 3 do 5 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  • składanie wniosków o zwołanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
  • składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz przedstawianie opinii w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu ustalonego i przyjętego przez Walne Zebranie.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 jej członków.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

V. Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa.

§ 20

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  • nieruchomości,
  • ruchomości,
  • środki finansowe (fundusze), wierzytelności i prawa majątkowe.
 2. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe (fundusze) z:
  • wpływów ze składek członkowskich,
  • subwencji, dotacji, darowizny, spadków, zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej i publicznej, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,
  • dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 3. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
 4. Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia tzn. nabywania, zbywania, obciążania majątku Stowarzyszenia oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia uprawniony jest Zarząd, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym statucie.
 5. Wysokość i termin uiszczania składek członkowskich ustala (ustanawia) Walne Zebranie Stowarzyszenia w formie uchwały.
 6. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 21

 1. Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 2. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany statutu podana w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

§ 22

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 2. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która prowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 3. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
 4. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub uchwale Walnego Zebrania o likwidacji Stowarzyszenia.
 5. Koszty likwidacji pokrywane są z majątku Stowarzyszenia.